Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

Warunki handlowe obowiązujące w sklepie internetowym www.angrybeards.pl, Angry Beards s.r.o. z siedzibą Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praga 2, nr IČ: 07336691, VAT-EU: CZ07336691 spółka wpisana do Rejestru Handlowego: Dane rachunku bankowego: 311560590/0300; IBAN CZ21 0300 0000 0003 1161 2792.

 1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1.        Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe”) Angry Beards s.r.o. z siedzibą Lublaňská 267/12, Vinohrady, 20 00 Praga 2, nr IČ: 07336691, VAT-EU: CZ07336691 spółka wpisana do Rejestru Handlowego (dalej „sprzedający”) precyzują zgodnie z przepisami art. 1751 ust. 1 ustawy nr zbioru 89/2012, kodeks cywilny (dalej „kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron wynikające lub powstałe w związku z umową sprzedaży (dalej „umowa sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.angrybeards.pl (dalej „strona internetowa”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej „interfejs internetowy sklepu”).

1.2.        Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba mająca zamiar zakupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która w trakcie zamawiania towaru działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu.

1.3.        W umowie sprzedaży wynegocjować można postanowienia różniące się od treści warunków handlowych. Postanowienia umowy sprzedaży różniące się od postanowień warunków handlowych stosuje się jako pierwsze.

1.4.        Postanowienia warunków handlowych stanowią nieodłączną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz warunki handlowe sporządzone są w języku czeskim. Umowę sprzedaży zawrzeć można w języku czeskim.

1.5.        Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Niniejsze postanowienia nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej treści warunków handlowych.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.        Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może korzystać ze swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu konta użytkownika kupujący może dokonywać zakupu produktów (dalej „konto użytkownika”). Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji, bezpośrednio z poziomu interfejsu sklepu internetowego.

2.2.        Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie zamawiania towaru kupujący zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i kompletnych danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych na koncie użytkownika przy każdej ich zmianie. Sprzedający wychodzi z założenia, że dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru są prawdziwe.

2.3.        Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji wymaganych do logowania się na swoje konto użytkownika.

2.4.        Kupujący nie ma prawa do udostępniania konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.        Sprzedający może zamknąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być okresowo niedostępne, przede wszystkim z uwagi na konieczne aktualizacje sprzętowe i programowe, względnie z uwagi na niezbędne prace serwisowe prowadzone przez osoby trzecie.

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1.        Jakiekolwiek prezentacje produktów znajdujące się na stronach sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny a sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży tego produktu. Nie mają zastosowania przepisy art. 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

3.2.        Strona internetowa sklepu zawiera informacje o towarach, wraz z podaniem cen poszczególnych towarów. Ceny towarów podawane są wraz z podatkiem VAT. Ceny obowiązują tak długo, jak wyświetlane są na stronie internetowej sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o indywidualnie wynegocjowane warunki.

3.3.        Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostawy towaru. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy towar dostarczany jest na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4.        W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje na temat:

3.4.1.     zamawianego towaru (kupujący „wkłada” zamawiane produkty do elektronicznego koszyka na stronach sklepu internetowego),

3.4.2.     sposobu zapłaty ceny zakupu za towar, dane na temat żądanego sposobu dostawy zamawianego towaru, oraz

3.4.3.     informacji na temat kosztów dostawy towaru (dalej razem jako „zamówienie”).

3.5.        Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma jeszcze możliwość sprawdzenia oraz zmiany podanych w zamówieniu danych, wraz z możliwością sprawdzenia, czy w trakcie składania nie popełniono żadnych błędów oraz ewentualnej poprawy takich błędów. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedający przyjmuje dane podane w zamówieniu jako prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie kupującemu drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny kupującego”).

3.6.        Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza zapoznanie się i zgodę na warunki handlowe.

3.7.        W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, spodziewane koszty dostawy) sprzedający ma zawsze prawo zwrócenia się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.8.        Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które przesyłane jest przez sprzedającego kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.9.        Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży za pomocą kanałów komunikacji zdalnej. Koszty wynikłe po stronie kupującego w związku z komunikacją na odległość i związane z zawarciem umowy sprzedaży (koszt połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa we własnym zakresie, przy czym koszty te nie różnią się od taryfy podstawowej.

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.        Cenę towaru oraz ewentualnych kosztów związanych z dostawą towaru na podstawie umowy sprzedaży kupujący zapłacić może sprzedającemu w następujący sposób:

Przelewem na rachunek sprzedającego nr 311560590/0300 (dalej „rachunek sprzedającego”);

Kartą płatniczą

4.2.        Wraz z należnością za zakup kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz sprzedającego również kosztów opakowania i dostawy w umownej wysokości. Jeżeli nie podano inaczej, przez należność za zakup rozumie się również koszty dostawy towaru.

4.3.        Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Powyższe stosuje się bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 warunków handlowych w zakresie obowiązku zapłaty z góry ceny zakupu towaru.

4.4.        W przypadku płatności za pobraniem należność za zakup opłacana jest w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, należność za zakup płatna jest do 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

4.5.        W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar wraz z podaniem w tytule przelewu tytułu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty przez kupującego należności za zakup spełniony zostaje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedającego.

4.6.        Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.8) do żądania zapłaty całości należności jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. Nie mają zastosowania przepisy art. 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego.

4.7.        Zniżki oferowane kupującemu przez sprzedającego nie łączą się.

4.8.        Jeżeli jest to zwyczajem dla danego typu transakcji lub jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów, sprzedający wystawia kupującemu dokument księgowy dokumentujący płatność wynikającą z umowy sprzedaży – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument księgowy – fakturę sprzedający wystawia po zapłacie ceny towaru i przesyła go w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.9.        Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający zobowiązany jest do wystawienia paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest do elektronicznego przesłania informacji o pobranej kwocie przez elektroniczny system organu podatkowego; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w terminie 48 godzin.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami art. 1837 kodeksu cywilnego, nie można odstąpić od umowy sprzedaży i dostawy towaru między innymi w przypadku towaru, który został spersonalizowany na życzenie kupującego lub dostosowany do jego osoby, od umowy sprzedaży i dostawy towarów szybko się psujących, jak również towarów które po dostawie w sposób nieodwracalny zmieszane zostały z innymi towarami, od umowy sprzedaż i dostawy towaru w szczelnie zamkniętym opakowaniu, którego z powodu ochrony zdrowia lub z powodów higienicznych nie można zwrócić po jego odpakowaniu (np. balsamy lub woski).

5.2.        Jeżeli nie zachodzi przypadek wymieniony w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek uniemożliwiający odstąpienie od umowy kupna, kupujący – konsument ma w związku z przepisami art. 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna, do trzydziestu (30) dni od otrzymania towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest więcej rodzajów towaru lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna bieg od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego najpóźniej w terminie podanym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może przesłać list zawierający: numer zamówienia, datę zamówienia, datę doręczenia, rodzaj towaru, imię, nazwisko, telefon, adres i dane rachunku bankowego kupującego, na który ma zostać zwrócona płatności. List można przesłać na adres Modřínová 1099, 674 01 Třebíč, Republika Czeska lub mailem na paczka@angrybeards.pl.

5.3.        W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl art. 5.2. warunków handlowych umowa sprzedaży anulowana jest w całości. Towar musi zostać przez kupującego zwrócony sprzedającemu do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedającego, również w tym przypadku, kiedy towar, z uwagi na specyficzny charakter, nie może zostać zwrócony zwykłą przesyłką pocztową.

5.4.        Od umowy nie można odstąpić w przypadku towaru w szczelnie zamkniętym opakowaniu, którego ze względów zdrowotnych lub z powodów higienicznych nie można zwrócić po jego otwarciu przez konsumenta.

5.5.        W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w myśl art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwraca środki pieniężne przyjęte od kupującego w terminie do czternastu (14) dni od odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu kupującemu przyjętych środków pieniężnych szybciej, niż w momencie kiedy kupujący zwróci lub udowodni zwrot produktów, które przesłał mu sprzedający, w sposób i w stanie uzasadniającym zwrot środków.

5.6.        Sprzedający ma prawo do rozliczenia odszkodowania za szkody powstałe na towarze bezpośrednio z należnej kupującemu kwoty zwrotu należności zakupu. Sprzedający ma prawo do rozliczenia roszczenia odszkodowawczego w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny bądź uszkodzony.

5.7.        W przypadkach, kiedy kupujący ma w myśl przepisów art. 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, również i sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie, aż do czasu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku bezzwłocznie zwraca kupującemu należność za zakup, bezgotówkowo na wskazany przez kupującego rachunek.

5.8.        Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzymał prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupujący zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, określającym, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny staje się nieważna a kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego prezentu wraz ze zwracanym towarem.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1.        W przypadku, gdy sposób dostawy wynika ze specjalnych uzgodnień z kupującym, na kupującym spoczywa ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe takiego sposobu dostawy.

6.2.        Jeżeli sprzedający powinien zgodnie z umową sprzedaży dostarczyć produkt na miejsce określone w zamówieniu przez kupującego, kupujący ma obowiązek przyjęcia produktu w momencie dostarczenia.

6.3.        W przypadku, gdy z przyczyn wynikłych po stronie kupującego konieczne jest powtórne doręczenie lub doręczenie w sposób inny niż wyszczególniony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego powtórnego doręczenia, względnie kosztów alternatywnego sposobu doręczenia.

6.4.        Przy odbiorze towaru od kuriera kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania produktu a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłocznie zgłosić je kurierowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od kuriera.

 1. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WADY

7.1.        Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące przypadków wystąpienia wady regulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 oraz art. 2158 do 2174b kodeksu cywilnego).

7.2.        Sprzedający ponosi wobec kupującego odpowiedzialność w zakresie braku wad zakupionej rzeczy w momencie odbioru. Sprzedający gwarantuje kupującemu w szczególności to, że rzecz:

i) odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, jak również jakości, działaniu, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym właściwościom,

ii) nadaje się do celu, w którym nabywa ją kupujący, a z którym sprzedający się zgadza, oraz

iii) dostarczana jest wraz z uzgodnionym wyposażeniem i instrukcją użytkowania.

 

Sprzedający gwarantuje również kupującemu, że zgodnie z uzgodnionymi właściwościami

 

a) rzecz nadaje się do celu, do jakiego rzeczy tego rodzaju są zwykle używane, z zastrzeżeniem praw osób trzecich, przepisów prawa, norm lub przepisów technicznych obowiązujących w danej branży,

 

b) ilościowo, jakościowo oraz w zakresie pozostałych właściwości, w tym żywotności, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, rzecz odpowiada typowym właściwościom tego typu rzeczy, których kupujący może z zachowaniem rozsądku oczekiwać, również uwzględniając publiczne oświadczenia sprzedającego lub innej pozostającej w nim w związku biznesowym osoby, w szczególności poprzez reklamę lub oznaczenie,

 

c) rzecz dostarczona jest z wyposażeniem, w tym z opakowaniem, instrukcją montażu i instrukcją obsługi, których kupujący może z zachowaniem rozsądku oczekiwać, oraz

 

d) jakość lub wykonanie rzeczy odpowiada próbce lub egzemplarzowi demonstracyjnemu, jaki sprzedający udostępnił kupującemu przed zawarciem umowy.

Wymienione w punkcie b) przyrzeczenie publiczne nie wiąże Sprzedającego, jeżeli wykaże on, że nie był go świadomy lub że w czasie zawarcia umowy zostało ono dane w sposób dający się porównać ze sposobem, w jaki zostało dane, lub że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję o zakupie. Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedający zwrócił kupującemu przed zawarciem umowy uwagę w szczególności na to, że pewne własności rzeczy się różnią a kupujący zawierając umowę potwierdził akceptację tego faktu.

:

7.3.        Postanowień wymienionych w art. 7.2 warunków handlowych nie stosuje się w przypadku towarów sprzedawanych w obniżonej cenie w związku z wadą, z powodu której dokonano obniżki ceny. Roszczenia wynikające z wady nie przysługują kupującemu, jeżeli sam odpowiada on za wadę. Przez wadę rzeczy nie rozumie się zużycia towaru, wynikającego z jego zwykłego użytkowania, a w przypadku towaru używanego zużycia odpowiadającemu stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar miał przed odebraniem go przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4.        Kupujący może reklamować wadę, która wystąpi w okresie dwóch lat od odebrania rzeczy. Jeżeli wada wystąpi w okresie dwunastu miesięcy od otrzymania towaru, przyjmuje się, że towar był wadliwy w momencie jego przekazania.

7.5.        Roszczenia wynikające z wady kupujący zgłasza sprzedającemu na adres jego siedziby, dokąd kupujący przesyła reklamowany towar. Za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez sprzedającego od kupującego reklamowanego towaru.

7.6 Jeżeli rzecz ma wadę, kupujący może domagać się jej usunięcia. Może przy tym domagać się dostarczenia rzeczy nowej, bez wady, lub naprawy rzeczy, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub w porównaniu z drugą opcją nieadekwatnie kosztowny; oceny dokonuje się przede wszystkim uwzględniając charakter wady, wartość, jaką miałaby rzecz bez wady, oraz to, czy można usunąć wadę w inny sposób bez negatywnych skutków dla kupującego. Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nieadekwatnie kosztowne, w szczególności mając na uwadze charakter wady i wartość, jaką rzecz miałaby bez wady. Kupujący może domagać się adekwatnej zniżki, lub odstąpić od umowy, jeżeli:

(a) sprzedający odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej w rozsądnym czasie,

(b) wada wystąpi powtórnie,

(c) wada stanowi istotne naruszenie umowy, lub

(d) z oświadczenia sprzedającego lub z okoliczności jasno wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym czasie lub bez negatywnych skutków dla kupującego

 

 

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1.        Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłaty całej należności za towar.

8.2.        Sprzedający nie jest zobowiązany do przestrzegania wobec kupującego żadnych kodeksów zachowań w rozumieniu przepisów art. 1826 ust. 1 lit. E) kodeksu cywilnego.

8.3.        Dla polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr identyfikacyjny: 000 20 869, strona internetowa: https://adr.coi.cz/cs. W celu rozwiązania wynikającego z umowy sprzedaży sporu między sprzedającym a kupującym skorzystać można również z platformy służącej rozwiązywaniu sporów online. Znajduje się ona pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4.        Sprzedający uprawniony jest do prowadzenia sprzedaży towarów na podstawie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę w tym zakresie przeprowadza, zgodnie ze swoją właściwością, odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w ograniczonym zakresie również nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr zbioru 634/1992 o ochronie konsumenta, ze zmianami.

8.5.        Tym samym kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl art. 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

8.6.        Kupujący ma prawo do opublikowania na stronie internetowej sprzedającego swojej oceny towaru zakupionego na podstawie umowy sprzedaży oraz niniejszych warunków handlowych (dalej „recenzja”). W takim przypadku kupujący zobowiązuje się do dokonania obiektywnej oceny danego towaru i jego działania wraz z zaleceniami dla jego użytkownika. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od publikacji recenzji o treści, która:

       (i)       wyczerpuje znamiona dowolnego z czynów karalnych w rozumieniu ustawy nr zbioru 40/2009., Kodeks Karny, z późniejszymi zmianami;

       (ii)       narusza dobre imię sprzedającego;

       (iii)       zawiera ewidentnie nieprawdziwe informacje na temat produktu lub jego producenta;

       (iv)       narusza niniejsze warunki handlowe;

       (v)       bezprawnie narusza prawa osób trzecich lub ich tajemnicę handlową;

       (vi)       bezprawnie narusza prawa osób fizycznych lub dobrą opinię osób prawnych;

       (vii)       narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

       Dane, które kupujący podaje w recenzji nie mogą stać w sprzeczności z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej, nie mogą naruszać zasad etycznych i moralnych, nie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie mogą naruszać interesów osób trzecich.

8.7.       Umieszczając recenzję na stronie internetowej sprzedającego kupujący nie ma prawa podawać fałszywych lub zniekształconych danych, pisać recenzji w imieniu innej osoby zamiast własnym, używać lub usiłować używać wykorzystywać recenzję innego kupującego lub użytkownika strony internetowej sprzedającego, prześladować, szykanować, zastraszać lub w jakikolwiek inny sposób szkodzić innemu użytkownikowi strony internetowej sprzedającego lub osobie trzeciej, publikować lub rozpowszechniać na stronie internetowej sprzedającego w związku z umieszczeniem recenzji niepożądanych treści marketingowych, reklamowych, wysyłać innym użytkownikom spam, łańcuszki, piramidy lub inne niezamówione treści lub informacje, które przypominają usługi lub aplikacje osób trzecich, w celu dezorientacji lub wprowadzenia w błąd użytkowników internetu (phishing).

8.8.       W przypadku naruszenia zasad umieszczania recenzji na stronie internetowej sprzedającego, sprzedający ma prawo do usunięcia danej recenzji z miejsca, w którym została ona na stronie internetowej sprzedającego opublikowana i do uniemożliwienia danemu kupującemu dalszego korzystania ze strony internetowej sprzedającego.

8.9.       Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek treści, które opublikuje w formie recenzji i jest odpowiedzialny za to, by posiadać pełnię praw do treści recenzji i by treść ta nie naruszała warunków handlowych i nie wyrządzała szkód osobom lub podmiotom trzecim. W przypadku takiego zdarzenia sprzedający może domagać się od kupującego odszkodowania wynikającego ze wszelkich roszczeń jakie zostały wobec niego skierowane w związku z publikacją danych treści.

8.10.       Kupujący akceptuje fakt, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje stron trzecich (w tym pozostałych kupujących) ani za szkody wynikłe z tego, że kupujący z nich korzysta lub im ufa. Kupujący akceptuje fakt, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstanie po stronie kupującego względnie powstanie wskutek działania innych kupujących lub użytkowników strony internetowej sprzedającego.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.        Ochrona danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną wynika z ustawy nr zbioru 101/2000, o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

9.2.        Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz       (dalej wszystkie razem jako „dane osobowe”).

9.3.        Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i do celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze inaczej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również do celów przesyłania informacji i informacji handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie niniejszego artykułu nie stanowi warunku, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy sprzedaży.

9.4.        Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do podania swoich poprawnych i prawdziwych danych osobowych (podczas rejestracji, w swoim koncie użytkownika, w trakcie składania zamówienia przez interfejs internetowy sklepu) i że bez zbędnej zwłoki powinien informować sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

9.5.        Sprzedający może zlecić przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej, czyniąc z niej podmiot przetwarzający. Dane osobowe nie będą bez uprzedniej zgody kupującego przekazywane żadnym innym osobom trzecim poza osobami dostarczającymi przesyłki.

9.6.        Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony. Dane osobowe przetwarzane będą w wersji elektronicznej w sposób automatyczny lub w wersji papierowej w sposób nieautomatyczny.

9.7.        Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne i że został pouczony, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8.        W przypadku, gdy kupujący podejrzewa, że sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 9.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych w sposób niezgodny z ochroną prywatności i intymności kupującego lub w sposób niezgodny z ustawą, w szczególności jeżeli dane nie odpowiadają celowi ich przetwarzania, może:

9.8.1.     domagać się od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego wyjaśnień,

9.8.2.     domagać się, by sprzedawca lub podmiot przetwarzający doprowadził do usunięcia nadużycia.

9.9.        Jeżeli kupujący poprosi o informację na temat przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia mu takiej informacji. Za udzielenie informacji wymienionych w zdaniu poprzednim sprzedający ma prawo do domagania się adekwatnego wynagrodzenia, nie przewyższającego kosztów udzielenia wspomnianej informacji.

 1. PRZESYŁANIE INFORMACJI REKLAMOWYCH I ZAPISYWANIE COOKIES

10.1.      Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji reklamowych związanych z towarem, usługami lub firmą sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego, wyraża również zgodę na przesyłanie przez sprzedającego informacji reklamowych na adres poczty elektronicznej.

10.2.      Kupujący wyraża zgodę na stosowanie plików cookies. W przypadku, gdy dokonanie zakupu oraz wypełnienie obowiązków sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży możliwe jest bez udziału plików cookie, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę wymienioną w zdaniu poprzednim.

 1. DORĘCZENIA

11.1.      O ile w umowie sprzedaży nie postanowiono inaczej, zawiadomienia dotyczące stosunków pomiędzy sprzedającym a kupującym, w szczególności dotyczących odstąpienia odstąpienie od umowy sprzedaży, muszą być doręczone pocztą w formie pisemnej. Zawiadomienia doręczane są na odpowiedni adres do kontaktów drugiej strony i uważane są za doręczone w momencie ich dostarczenia za pośrednictwem poczty, za wyjątkiem przesłanego przez kupującego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, jeżeli zawiadomienie takie zostało wysłane w wymaganym terminie.

11.2.      Za dostarczone uważa się również zawiadomienie, którego odbioru adresat odmówił, lub które wróciło jako niedoręczone.

11.3.      Umawiające się strony mogą doręczać sobie bieżącą korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany na koncie użytkownika kupującego lub podany przez kupującego w zamówieniu, wzgl. na adres podany na stronie internetowej sprzedającego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.      Jeżeli stosunki umowne wynikające z umowy sprzedaży zawierają odniesienie do spraw międzynarodowych, strony ustalają, że stosunki te regulowane są prawem czeskim. Nie wpływa to na prawa konsumenta wypływające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2.      Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wstępują postanowienia, których sens jest możliwie najbliższy sensowi postanowień nieważnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub warunków handlowych wymagają zachowania formy pisemnej.

12.3.      Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi archiwizowana jest przez sprzedającego w postaci elektronicznej i pozostaje niedostępna.

12.4.      Dane kontaktowe sprzedawcy Angry Beards s.r.o., Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praga 2, nr IČ: 07336691, VAT-EU: CZ07336691

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 01.08.2023 r.